hello.

题解 P2073 【送花】

2018-02-28 22:27:47


思路

为什么标签那么吓人,其实优先队列强行模拟题意的操作是可行的,时间比Splay慢,但是依然只有488ms。

我们考虑开两个队列,分别维护最大值和最小值,同时用v数组建立价格到美丽值的映射。添加的时候直接两个队列都加上就行,并且更新v数组。

删除的时候,我们更新美丽值总和以及总价,同时把这个价格到美丽值的映射变成0。在以上操作之前,首先把队列中已经由于另一种操作删除的点pop掉,检测方法就是看这个点的价格对应的美丽值是不是已经变成了0,即已经被删除。

代码

尽量写得简介并且没有压行。有疑问欢迎交流。

#include <bits/stdc++.h>
#define maxn 1000001
using namespace std;
int v[maxn];//建立价格到美丽值的映射
long long tob,top;
priority_queue<int>qin;
priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >qax;
void Add(){
  int x,y;
  cin>>x>>y;
  if (v[y]) return;//发现相同价格就返回
  qin.push(y);
  qax.push(y);
  v[y]=x;
  tob+=x,top+=y;
}
void Delin(){
  while(!qin.empty()&&!v[qin.top()]) qin.pop();
  if (!qin.empty()){
    int te=qin.top();
    tob-=v[te];
    top-=te;
    v[te]=0;
    qin.pop();
  }
}
void Delax(){
  while(!qax.empty()&&!v[qax.top()]) qax.pop();
  if (!qax.empty()){
    int te=qax.top();
    tob-=v[te];
    top-=te;
    v[te]=0;
    qax.pop();
  }
}
int main(){
  ios::sync_with_stdio(false);
  int q;
  cin>>q;
  while(q!=-1){
    if (q==1) Add();
    if (q==2) Delin();
    if (q==3) Delax();
    cin>>q;
  }
  cout<<tob<<" "<<top;
  return 0;
}